Optical particulate matter sensors in PM2.5 measurements in atmospheric a

M., Badura, Batog, P., Drzeniecka-Osiadacz, A., Modzel, P.,

Wyniki  badania pokazują, że czujniki Plantower PMS7003 i Nova Fitness SDS011 charakteryzują się dobrą dokładnością (współczynnik zmienności < 7%) i stosunkowo wysoką liniowością zależnością z pomiarami urządzenia TEOM* (R2** ≈ 0,6-0,7 dla średnich krótkoterminowych oraz R2 ≈ 0,8 dla średnich 24-godzinnych).

Wysoka powtarzalność wyników pomiędzy jednostkami sensorów jest ważnym czynnikiem budowy i kalibracji urządzeń pomiarowych. Wysokie korelacje z wysokiej klasy przyrządem pokazują, że czujniki PMS7003 i SDS011 mogą być użytecznymi urządzeniami do wykrywania podwyższonego stężenia PM lub wskazywania “gorących punktów” PM. Tego rodzaju czujniki mogą być również stosowane w rozproszonych sieciach czujników w celu uzyskiwania informacji dotyczących przestrzennego i czasowego rozkładu stężeniu pyłu zawieszonego (PM).

Należy jednak zauważyć, że wszystkie przetestowane czujniki charakteryzowały się odchyleniem w stosunku do wartości rejestrowanych przez urządzenie TEOM, dlatego kalibracja oferowanych komercyjnie czujników ma kluczowe znaczenie przed każdą kampanią pomiarową.

*TEOM przyrząd do detekcji w czasie rzeczywistym cząstek aerozolu poprzez pomiar ich stężenia masowego.

**R2 (R-kwadrat) – współczynnik determinacji, dla wartość z zakresu 0,6-0,8 dopasowanie zadowalające.

The results of this study show that Plantower PMS7003 and Nova Fitness SDS011 sensors are characterized with good precision (CV < 7%) and relatively high linear relationship with TEOM device (R2 ≈ 0.6–0.7 for short-time averages and R2 ≈ 0.8 for 24-hour averages). Good repeatability of responses between sensor units is an important factor in the field of construction and calibration of measurement devices. High correlations with high class instrument show that PMS7003 and SDS011 sensors could be useful tools for detection of elevated PM concentration events or indication of PM “hot-spots”. That kind of sensors could be also used in widely dispersed sensor networks to improve the spatio temporal resolution of PM data.

It should be noted, that all tested off-the-shelf sensors were characterized by a bias in relation to TEOM responses, so the calibration of such devices is crucial before any measurement campaign.