Sensors applicability for PM2.5 and PM10 air concentration measurements

N., Ilieva, Y., Nikolova, I., Predyov, N., Kozarev, (2018).

Dokonano porównania pomiarów stacji prywatnych (PS) z automatycznymi stacjami monitorującymi (AMS) włączonymi do krajowego systemu monitorowania środowiska Ministerstwa Środowiska i Wód w Bułgarii. Wybrane stacje prywatne (łącznie cztery) znajdują się w pobliżu AMS. W celu sprawdzenia, czy dane PS są wiarygodne i mogą być wykorzystane do monitorowania jakości powietrza, przeprowadzono analizę statystyczną danych z PS i AMS. Stężenia mierzone dwiema metodami są całkiem różne, ale ustalono między nimi dobrą korelację. W celu udowodnienia modeli dokładności pomiarów PS do korekcji stężeń PM10 i PM2.5 mierzonych za pomocą czujników uzyskane wyniki charakteryzują się one dobrą dokładnością, ale dotyczą tylko ciepłej części roku. Konieczne jest wyznaczenie kolejnego zestawu współczynników dla  chłodnej połowy roku. Bez korekty błąd pomiaru PS jest duży i ich zapisy mogą wprowadzać w błąd.

Comparisons of  Private  Stations (PS)  measurements  with Automatic  Monitoring  Stations (AMS)  included  in  the National Environmental Monitoring System of the Ministry of Environment and Waters in Bulgaria has been made. The chosen PS (a total of four) are located close to AMS. In order to check whether the PS data are reliable and could be used for air quality monitoring, a statistical analysis of the data from the PS and the AMS was performed. The concentrations measured by two methods are quite different, but a good correlation between them has been established.In order to improve the PS measurement accuracy models for correction of the PM10and PM2.5 concentrations measured using sensors were derived. They are characterized with good accuracy but are only valid for the warm part of the year. It is necessary to derive another set of coefficients for the cold half of the year. Without correction, the PS measurement error is large and their records may be misleading