Statystyki

Osoby zainteresowane zebranymi przez czujniki danymi historycznymi mogą skorzystać z wygodnego, opracowanego przez naszych bułgarskich kolegów modułu https://airtube.info/, który jest dostępny z menu w języku angielskim. By zachęcić do korzystania  z tego modułu, pokrótce omówimy jego funkcjonalność.

Map – Mapy

Bardzo interesująco pomyślany jest moduł, dzięki któremu możemy zapoznać się z historią jakości powietrza w naszej okolicy. Na rysunku poniżej pokazano ekran, jaki pokazuje się po udostępnieniu aplikacji naszej lokalizacji. Wybrano (kliknąłem) najniżej na mapie położony czujnik.

Rys. 1. Mapa która wyświetla się po udostępnieniu lokalizacji

W lewym dolnym rogu znajduje się opis wybranej lokalizacji który, można otworzyć w nowy oknie. W tym celu należy precyzyjnie kliknąć na kwadrat z wizytówką. Wtedy uzyskujemy dostęp do

Rys. 2 Ekran po wybraniu wizytówki

miesięcznych statystyk dla tej lokalizacji. Lewa skala opisuje stężenie pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5, a prawa skala wilgotność względną. Należy pamiętać, że przy wilgotności przekraczającej 70 % wskazania miernika LD zwykle są zawyżone w stosunku do profesjonalnych stacji.

W natomiast w przypadku kliknięcia na prostokąt z cyfrą, znajdujący się w prawym dolnym rogu (patrz rysunek 1), uzyskujemy dostęp do tygodniowych statystyk (rys. 3). Wykres w dolnej części  ekranu udostępnia dane z jednogodzinową rozdzielczością.

Rys 3. Statystyka tygodniowa dla wybranej lokalizacji (w środku osiedla)

Table – Tablice

Tablica (rys. 4) zawiera zestawienie krajów w których zainstalowano czujniki Luftdaten oraz średnie wartości P 1 (PM 10), P2 (PM 2,5). Warto zwrócić uwagę na konieczność ostrożnego wyciągania wniosków ze statystyk.

Rys 4. Przykładowe dane z tablicy

Patrząc na dane (rys. 4) widać, że najwyższa wartość stężenia PM 10 i PM 2,5 jest dla Danii i jest to wartość większa od Chin. Tymczasem przyczyną wydaje się być mgła w Danii przy stosunkowo niskiej temperaturze  (21 stopni oraz 92 % wilgotności względnej). Prawidłowość tego rozumowania może potwierdzić obejrzenie danych z Republiki Dominikany, gdzie przy temperaturze 29 stopni i 100 % wilgotności względnej nie obserwujemy kropelek skondensowanej pary wodnej i stężenie pyłu zawieszonego jest bardzo niskie i nie jest zaburzone przez krople mgły.

Statistics – Statystyki

Ta zakładka daje nam możliwość obejrzenia wyników w sposób jeszcze bardziej przyjazny i szczegółowy niż zakładka z tablicami. Jak wynika z zamieszczonego poniżej rysunku mamy możliwość  filtrowania danych z zastosowaniem różnych kryteriów.

Rys. 5 Ekran z modułem statystyk

W celu obejrzenia wyników należy wybrać z listy nazwę kraju. Jeśli pole Citypozostanie puste, będzie to średnia ze wszystkich zainstalowanych w Polsce czujników. Natomiast wybranie nazwy miejscowości  pozwoli nam na wyświetlenie średniej dla tej lokalizacji, jeśli pole Sensorbędzie puste. Można także obejrzeć dane zebrane z konkretnej lokalizacji. Trzeba pamiętać, że w dużych miastach nazwy lokalizacji/ulic nie są ustawione alfabetycznie, lecz dopisywane w chwili rejestracji czujnika.            W polach from    toustawiamy interesujący nas zakres czasowy, natomiast group bypozwala nam na wybranie danych godzinowych (byhours) dziennych (bydays) lub tygodniowych (byweeks).

Non working sensors – Czujniki, które udostępniać dane

Zawiera listę krajów, a po rozwinięciu listę miejscowości w danym kraju wraz z lokalizacjami czujników, które zostały uruchomione tzn. wysyłały dane, ale w chwili obecnej ich nie wysyłają.